Jdi na obsah Jdi na menu

Formulář GDPR

20. 9. 2022

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (za účelem zveřejnění internetových stránek)

Já, níže podepsaný/á (alt. Já, níže podepsaný zákonný zástupce)

Jméno a příjmení ………………………………………………….……………………………………………………………………

Narozen/á ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bytem ………………………………………………………..………………………………………………………………………………

(dále jen „Poskytovatel údajů”)

uděluji tímto pro

Tomáše Blabola, DiS., nar. 10.05.1986., trvale bytem Druztová 302, 330 07 Druztová, kontakt: blabol@woring.cz, tel.: +420 724 906 388 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení,                                                              ANO* / NE*

poštovní adresa,                                                                ANO* / NE*

emailová adresa,                                                               ANO* / NE*

telefonický kontakt,                                                          ANO* / NE*

rok narození,                                                                      ANO* / NE*

obrazový záznam,                                                              ANO* / NE*

funkci v ZO – ČSCH,                                                           ANO* / NE*

odbornost v ZO – ČSCH,                                                  ANO* / NE*

(*) nehodící se škrtne

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

webová prezentace, www.zijeto.cz – stránky ZO-ČSCH v Horní Bříze

 

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Na omezené časové období, 01-12/2022

 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

- uživatelům webových stránek  www.zijeto.cz – stránky ZO-ČSCH v Horní Bříze

 

Poskytovatel údajů prohlašuje, že byl „Správcem“ řádně poučen o zpracování a ochraně osobních

Údajů (Pozn. „1“), že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány

dobrovolně.

 

V …………….........…………………… dne …………………………                                                                                                                 …………………......…………...…………….

                                                                                                                      podpis Poskytovatele údajů,

                                                                                                                      (alt. zákonného zástupce)

 

(Pozn. „1“) Poučení Poskytovatele údajů:

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále

jen „Nařízení”), informuje, že:

 

• osobní údaje Poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného

souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

 

• důvodem poskytnutí osobních údajů Poskytovatele údajů je zájem Poskytovatele údajů

o zasílání zveřejnění na webových stránkách, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 

• při zpracování osobních údajů Poskytovatele údajů nebude docházet k automatizovanému

rozhodování ani k profilování,

 

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním

osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve

smyslu Nařízení,

 

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Poskytovatele údajů do třetí země,

mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,

 

• Poskytovatel údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních

údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo

výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na

přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro

ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje

v rozporu s Nařízením